News

4. Februar 2019

The Sound of Spirit (Album) das Album zur 2019 Tour CD & Digital

1. The Sound of Spirit (Album) das Album zur 2019 Tour  CD & Digital

1. Otodama no uta
2. Tenma
3. Sho
4. Lucky
5. Uminari
6. Fuji
7. Shunka
8. Sachi

2. Ibuki  EP – nur digital

1. Ibuki
2. Mitsuya
3. Mirai
4. Hitotsu